Hovedudvalg

Hovedudvalg har særlige opgaver og dermed et særligt behov for uddannelse. PUF har for at styrke den fælles platform for samarbejdet i Hovedudvalget udviklet et uddannelsestilbud for Hovedudvalg.

Formålet med uddannelsen er at:

  • Understøtte Hovedudvalgets samarbejde om kommunens/regionens strategiske udfordringer
  • Skabe ejerskab og fælles ansvar hos Hovedudvalgets medlemmer i forhold til kommunens/regionens vision, strategi og mål.
  • Sikre forventningsafstemning og klare roller
  • Medvirke til at udvikle nye samarbejdsformer og synergi i samarbejdet
  • Understøtte et samarbejde i Hovedudvalget baseret på ligeværdighed og tillid.

MED uddannelse for Hovedudvalg omfatter tre dage, som kommunen/regionen kan rekvirere samlet eller som enkeltstående dage.
Indholdet i dagene tilrettelægges hver gang i en tæt og lydhør dialog med formand og næstformand for hovedudvalget og evt. øvrige interessenter, således at form og indhold matcher den aktuelle situation og behov og skaber værdi for samarbejdet i hovedudvalget.

Det forudsættes, at der sker lokal fundering af uddannelsen gennem inddragelse af lokale ressourcepersoner (kommunaldirektør/regionsdirektør, HR-chef, arbejdsmiljøchef og fællestillidsrepræsentanter m.fl.). Undervisningen varetages af en PUF underviser.

Indholdet i uddannelsen er kort beskrevet nedenfor.

Dag 1
Hovedudvalgets roller og opgaver i forhold til kommunen/regionens udfordringer, strategi og økonomiske rammer.
Økonomien sætter rammerne for kommunen/regionens opgavevaretagelse og serviceniveau. Hovedudvalget medvirker i forbindelse med budgetprocessen. Det har afgørende betydning, at udvalgets medlemmer har en fælles forståelse for de aktuelle udfordringer, strategi og budgetmæssige rammer, herunder budgetprocessen.

Dag 2
Hovedudvalgets roller og opgaver i forhold til kommunen/regionens organisation og beslutningsprocesser.
Moderne ledelses- og styringsmodeller præger de offentlige arbejdspladser. Et godt samarbejde i Hovedudvalget forudsætter en fælles forståelse for den valgte ledelses- og styringsmodel. En fælles forståelse herfor giver øget klarhed i forhold til roller og opgaver, motiver og ansvar og respekt for hhv. arbejdsgiver- og medarbejdersidens bagland og øget viden om beslutningsprocesser.

Dag 3
Hovedudvalgets roller og opgaver i samspil med det øvrige MED-system og den kommunale/regionale omverden.
Ejerskab hos Hovedudvalgets medlemmer til kommunen/regionens strategiske udvikling forudsætter, at medlemmerne har en fælles accept af og forståelse for de trufne beslutninger. En fælles forståelse giver beslutningerne legitimitet og styrker oplevelsen af medansvar. Tilvejebringelse af en sådan forståelse forudsætter lyst og vilje til samarbejde og videndeling og en god mødekultur i udvalget.